Tilgang

Vi hjælper organisationer med at udvikle hele ledelsessystemet, ledelsesgrupper og enkelte ledere. Udviklingsforløbene foregår i tæt kobling med den konkrete organisatoriske kontekst og vi arbejder altid med at indkredse konkrete handlinger eller praktiske eksperimenter, som understøtter den ønskede udvikling og forandring.

Vi har erfaring med, at feedback er en stærk vej til udvikling af ledere. Vi stiller nysgerrige og udforskende spørgsmål og holder os ikke tilbage med at dele vores observationer og perspektiver.

Vi ser ledelse som både en refleksions- og praksisdisciplin. Vi tror på vigtigheden i at skabe refleksionsrum, hvor ledere hver for sig og sammen har lejlighed til at udforske og finde konkrete veje i de udfordringer og dilemmaer, som de står i. Og vi arbejder med afsæt i, at ledelse er en løbende læringsproces.

 

Ydelser


Ledelsesudvikling
. Vi designer og gennemfører forløb, der både udvikler ledelse og organisation. Igennem forløbene bliver lederne skarpere på deres rolle, får tilgange og metoder til at lede mennesker og til at håndtere konkrete organisatoriske udfordringer og dilemmaer.

Ledelse på tværs. Ledelsessamarbejde på tværs af enheder kan være udfordrende. Vi hjælper både med at få samtalen i gang om udfordringer og dilemmaer i det tværgående ledelsessamarbejde og med at få etableret systemer, processer og relationer, der skaber resultater på tværs.

Udvikling af ledelsesgrupper. Vi hjælper ledelsesgrupper med at samles om klare fælles mål og støtter gruppen i at sigte efter gode resultater, der bliver til i energifyldte processer. Vi skaber trygge rammer for tillidsopbyggende dialoger om de knaster og glæder, der er i samarbejdet. Og vi hjælper gerne ledergrupper til at få etableret mere produktive samspilsformer.

Ledelsesgrupper, der læser skønlitteratur. Ledelse er fyldt med udfordringer og dilemmaer, der ikke findes entydige svar på, og mange ledere savner fællesskaber, hvor der er tid og rum til overvejelser om etik, værdier, magt og tvivl. Fælles læsning af skønlitteratur er et nyt bud på, hvordan man kan skabe sådanne fællesskaber og samtidig udvikle vigtige ledelsesfærdigheder.

Ledelsessparring. Vi gennemfører samtaleforløb, som ikke kun har fokus på at udvikle den enkelte leder. Individet skal udvikles i organisationen. Sparringssamtaler tager derfor altid udgangspunkt i de rammer, relationer og opgaver, som den enkelte leder skal lykkes i og med.